5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اقتصاد ایالات متحده در ماه فوریه 313،000 شغل ایجاد می کند؛ رشد دستمزد کاهش می یابد

WASHINGTON رویترز اقتصاد ایالات متحده در ماه فوریه بیش از 1 1 2 سال بیشترین تعداد مشاغل را افزوده است، اما کاهش رشد دستمزدها تنها به افزایش تدریجی تورم در سال جاری منجر شده است. درآمدهای ناخالص ملی در ماه گذشته با افزایش 313 هزار شغل افزایش یافته است در کارهای ساختمانی از سال 2007، وزارت کار در روز جمعه اعلام کرد افزایش حقوق و دستمزد بیشتر از ژوئیه 2016 بوده است و سه برابر شغل هایی که اقتصاد هر ماه نیاز دارد تا رشد جمعیت جمعیت کار را افزایش دهد داده ها در ماه دسامبر و ژانویه تجدید نظر برای نشان دادن اقتصاد ایجاد 54