5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

اقتصاد ایالات متحده در ماه فوریه 313،000 شغل کسب می کند؛ رشد دستمزد کاهش می یابد

واشنگتن رویترز رشد شغل در ایالات متحده در ماه فوریه با افزایش بیشترین افزایش در بیش از 1 1 2 سال گذشته، اما کاهش دستمزد دستمزدها تنها به افزایش تدریجی تورم در سال جاری منجر شد. درآمد کارگران غیرنظامی در ماه گذشته با 313 هزار شغل افزایش یافت که بیشترین افزایش مشاغل ساخت و ساز از سال 2007 تا کنون، وزارت کار در روز جمعه اعلام کرد که افزایش حقوق و دستمزد از ماه ژوئیه 2016 بزرگترین بود و سه برابر تقریبا 100،000 شغل که اقتصاد هر ماه باید برای رشد رشد جمعیت سالم ایجاد کند سه برابر شده است. تقاضای داخلی تقریبا