5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

شاهزاده خانم نجیب زاده که در لندن یافت شده در لندن برای 1.4 میلیون دلار فروخت

LAGOS رویترز یک عکس از یک شاهزاده خانم نیجریه که بیش از 40 سال از دست رفته و در یک تختخواب در لندن یافت شد، در یک حراجی به مبلغ 1 میلیون پوند 1-4 میلیون دلار فروخته شد که در روز چهارشنبه، کار هنری نیجریه توسط هنرمند مشهور مشهور مشهور نیجریه بن انوونو در سال 1974 نقاشی شد و در سال بعد در نمایشگاه هنر در لاگوس ظاهر شد اما محل آن پس از آن ناشناخته بود تا زمانی که دوباره در شمال لندن ظاهر شد. فروش رکورد جهانی برای هنرمند بود انتظار می رفت که این اثر برای بین 200 000 و 300 000 پوند 277 600 416 400 حراج برگزار شد a